Szkolenia z kodeksu pracy i szkolenia księgowe – Kalisz

•••

DaKaDor to więcej niż klasyczne biuro rachunkowe. Działamy również jako instytucja szkoleniowa dokształcająca osoby zainteresowane tematem szeroko pojętej rachunkowości. Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy służą radą i pomocą w przyswojeniu prezentowanej wiedzy.

Nie tylko szkolenia z księgowości - zakres

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje jako księgowa / księgowy. Nasze szkolenia księgowe, szkolenia z kodeksu pracy czy szkolenia z obsługi programów komputerowych pozwalają zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętność jej trafnego zastosowania w praktyce.

Organizujemy również szkolenia z księgowości dla bezrobotnych. To świetna szansa na podniesienie swoich kwalifikacji, wzbogacenia CV i ukierunkowania branżowego, które pozwoli odnaleźć się na wymagającym rynku pracy oraz z pewnością ułatwi zdobycie wymarzonej posady jako księgowa / księgowy.

 

księgowość

szkolenia

•••

Specjalista ds. rachunkowości

 

To szkolenia księgowe, których celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości.

 

  Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
 • Zagadnienia organizacji rachunkowości
 • Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych
 • Omówienie składników aktywów i pasywów
 • Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
 • Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.
  Prawo podatkowe
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT),
 • Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)
 • Podatki kosztowe i opłaty,
  Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

 

Specjalista ds. kadr i płac

 

To szkolenia z księgowości dedykowane osobom planującym podjęcie zatrudnienia w działach kadr i wynagrodzeń. Na szkolenie zapraszamy również osoby pracujące na tym stanowisku, które mają jednak niewielkie doświadczenie.

 

  Na program kursu składa się:
 • Szkolenie z kodeksu pracy
 • Szkolenie z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Kształcenie z przygotowania świadczeń pracowniczych
 • Obsługa programu Płatnik wraz z elektronicznym przekazem danych.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

To szkolenie z księgowości, które pozwala zdobyć podstawową wiedzę na temat zasad prowadzenia i rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Warsztaty odbywają się w sali komputerowej – uczestnicy pracują na samodzielnych stanowiskach komputerowych.

 

  Szkolenie księgowe obejmuje:
 • Aspekty prawne związane z prowadzeniem KPiR
 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych
 • Przychody i koszty w odniesieniu do ustawy o VAT
 • Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
 • Zasady rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Deklaracje podatkowe.
 • Pozostałe ewidencje obowiązkowe

 

Podatek VAT od podstaw

 

To szkolenia z księgowości mające na celu zaprezentowanie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Wykładowcy omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące tego podatku.

 

 • Źródła prawa w zakresie podatku od towarów i usług
 • Omówienie ogólnej zasady działania podatku od wartości dodane
 • Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w UE w zakresie obrotu towarowego - podstawowe zasady.
 • Przedmiot opodatkowania wg ustawy o VAT
 • Szczegółowe uregulowania w zakresie odliczania podatku naliczonego.
 • Opodatkowanie usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • Zasady dokumentowania operacji dla potrzeb podatku VAT
 • Obowiązki formalno - prawne podatników VAT: w zakresie rejestracji, prowadzenia ewidencji, rozliczeń z organem podatkowym.
 • Rozwiązanie przykładu i wypełnienie deklaracji podatku VAT w oparciu o w/w przykład liczbowy.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

 

Tego rodzaju szkolenia księgowe pozwalają poznać mechanizmy związane z funkcjonowaniem podatku PIT i CIT w Polsce. Zajęcia mają formę wykładowo-warsztatową, dzięki czemu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę, ale i umiejętność prawidłowego rozliczania podatków.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą
 • Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów
 • Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów
 • Kapitały pieniężne
 • Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów
 • Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów
 • Wspólne rozliczenie podatku
 • Prawa majątkowe jako źródło przychodów
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów
 • Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów
 • Zaliczki na podatek PIT
 • Zeznania roczne
 • Zwolnienia w podatku PIT
 • Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Zagadnienia ogólne.
 • Przychody
  • Koszty uzyskania przychodów:
  • Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych
  • Amortyzacja
  • Wierzytelności
  • Różnice kursowe
  • Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych
  • Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne
  • Podmioty powiązane
  • Reklama i reprezentacja
  • Samochód w działalności gospodarczej.

   

  Obsługa programu Płatnik wraz z elektronicznym przekazem

   

  To szkolenie z księgowości obejmujące obsługę programu Płatnik – oprogramowania wykorzystywanego w dziale kadr i płac. Kurs ma formę wykładowo-warsztatową, dzięki czemu uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę, ale umiejętność prawidłowego korzystania z programu. Zajęcia praktyczne odbywają się w salach komputerowych, gdzie każdy kursant ma dostęp do samodzielnego stanowiska komputerowego.

   

  • Najważniejsze pojęcia kadrowo – płacowe
  • Tworzenie kartotek ubezpieczonych w rejestrze ubezpieczonych
  • Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych
  • Tworzenie zestawu dokumentów
  • Wysłanie zestawu do ZUS (wydruk dokumentów lub wysyłka elektroniczna)
  • Zasady korygowania dokumentów
  • Wykonywanie innych funkcji w programie, tj. archiwizacja danych.

   

  W razie pytań dotyczących szkoleń zapraszamy do kontaktu z Biurem Rachunkowym DaKaDor od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:00.

   

   

  zobacz nasze szkolenia

   

  Blank

   

   

  •••

  2016 © DaKaDor Biuro Usług Administracyjno-Księgowych Dorota Burchard

  Blank

  Projekt: Bluepaya

  Blank
  Blank
  Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
  Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
  Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
  Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank
  Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank